Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh
08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

MỐI THÔNG CÔNG CỦA NGƯỜI TIN CHÚA
1 Giăng 1:1-7

I. Thông Công của Sứ Đồ Giăng Với Chúa Giê-xu
• Kinh nghiệm Chúa Giê-xu là Con Trời nhập thể
• Nhận biết Thần Tính và Nhân Tính của Chúa Giê-xu

II. Thông Công Thật Với Anh Chị Em
• Có cùng niềm tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu
• Có sự tương giao mật thiết với nhau
• Gắn liền và tùy thuộc vào nhau

III. Thông Công Thật Với Đức Chúa Trời
• Biết Chúa Giê-xu – trò chuyện với Ngài và suy gẫm Lời Ngài
• Sống trong Ánh Sáng
• Ham thích thông công với anh chị em trong Hội Thánh

“Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. ” (1 Giăng 1:3)

Những sự kiện sắp đến