Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh
08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Hội Thánh Tin Lành Orange                                                                         January 15, 2017

Mục sư Nguyễn Thỉ

MỘT ĐỜI SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Thư Ga-la-ti 1:11-24

  1. TIN ĐẠO (c. 13-15)
  2. Ý thức tình trạng tội lỗi của mình (c. 13-14)
  3. Ý thức ân sủng của Chúa (c. 15-16)
  4. SỐNG ĐẠO (c. 17-20)
  5. Không bàn với thịt máu (c. 16)
  6. Đi qua xứ A-ra-bi (c. 17)
  7. Tìm nguồn năng lựcthẩm quyền nơi Đức Chúa Trời (c. 17, 19)

III. GIẢNG ĐẠO (c. 21-24)

  1. Lời giảng (c. 23)
  2. Đời sống (c. 24)

 

 

Những sự kiện sắp đến